Vedtægter

Med lov skal land bygges

Vedtægter for foreningen Motionsklubben Aktivitet & Samvær

§1. Foreningens navn er Motionsklubben Aktivitet & Samvær.

Foreningen er stiftet 8. december 2003 med hjemsted i Slagelse Kommune. Foreningens aktiviteter knytter sig primært til Dalmosehallen.

§2. Foreningens formål er ved alle tænkelige motionsformer, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3. Foreningen er en lokalforening under hovedorganisationen Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Foreningen skal efterleve DGI´s vedtægter og retningslinjer,

herunder indretning/udstyr til foreningsbaserede motionscentre. Dispensation for vægtgrænsen vi har max. 36 kg vægte. Bestyrelsen kan, hvis den skønner det bliver nødvendigt til enhver tid ophæve dispensationen.

§4. Foreningens mål:

At skulle rumme muligheder for alle former for motionister, eksempelvis til supplerende træning i andre idrætsgrene, genoptræningsmulighed efter ulykke/sygdom, vedligeholdelsestræning rettet mod ældre, almindelig træning mv. 

Motionslokalets funktion skal sammen med foreningens øvrige virke, med tiden kunne gå ind og tilbyde behandling/hjælp i forhold til lægeordineret motion som middel til styrkelse af helbredet. 

Foreningen skal, om muligt, etablere tilbud til specielt børn og helt unge med særlige behov.-

§5. Som medlemmer kan optages alle enkeltpersoner - foreninger - virksomheder - kommuner og andre relevante grupperinger. 

§6. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue. 

§7. Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue, eller udbytte af nogen art. 

§8. Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog minimum 5. medlemmerne vælges for en toåring periode, således i lige år vælges et lige antal medlemmer og i ulige år et ulige antal medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med de nødvendige funktioner, dog som minimum med en formand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden. 

§9. Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Der tages referat fra bestyrelsesmøderne, som forelægges til godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

§10. Generalforsamlingen:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 12 dages varsel på elektroniske meder, samt opslag i Dalmosehallen. 

§11. På generalforsamlingen behandles følgende:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
  3. Forelæggelse af revideret rengskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse i henhold til § 8
  6. Valg af 1 bestyrelsessuplleant
  7. Valg af to revisorer
  8. Valg af 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 

§12.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før. 

§13. På generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Alle sager afgøres ved salmindelig stemmeflertal og der føres beslutningsprotokol.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver dog 2/3 flertal af de stemmeberettigede deltagere. 

§14. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til

dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes som for ordinær generalforsamlings vedkommende jf. § 10. 

§15. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb/pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån ved den samlede bestyrelse. 

§16. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til d. 31/12. Revideret regnskab afleveres til bestyrelsen min. 8 dage før generalforsamlingen. 

§17. Foreningen kan kun ophæves, når 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. 

§18. Ved foreningens ophør afvikles al gæld og en eventuel tilbageværende formue tilfalder almennyttige formål i Slagelse Kommune, efter beslutning af den opløsende generalforsamling. 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Dalmosehallen d. 03.03.16

BodyBike

 

 

Velkommen til Bodybike træning i MAS

 

 

Kontakt Bestyrelsen

Anita Bramgaard

Anita Bramgaard

Medlem 
Hanne Schiøtt Jensen

Hanne Schiøtt Jensen

Kasserer
Lotte Løve

Lotte Løve

Medlem 
Mads Søholt Jensen

Mads Søholt Jensen

Medlem 
Maj-Britt Due Meiner

Maj-Britt Due Meiner

Medlem 
Michelle Allingham De Cordier

Michelle Allingham De Cordier

Medlem 
Sune Bramgaard

Sune Bramgaard

Medlem 
Tobias Schiøtt Rohde

Tobias Schiøtt Rohde

Medlem 

Få en gratis prøvetime

Før du tilmelder dig til motionscenteret kan du få en gratis prøvetime.