Handelsbetingelser generelt 

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder.

Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort og Visa Dankort.

MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB og American Express

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Motionsklubben Aktivitet & Samvær er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Motionsklubben Aktivitet & Samvær må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Motionsklubben Aktivitet & Samvær er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Motionsklubben Aktivitet & Samvær eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Motionsklubben Aktivitet & Samvær ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Kundekonto

Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.

For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Motionsklubben Aktivitet & Samvær have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.

Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Motionsklubben Aktivitet & Samvær trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.

På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at Motionsklubben Aktivitet & Samvær er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. [xx], som dækker Motionsklubben Aktivitet & Samvær omkostninger ved transaktionen.

For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Motionsklubben Aktivitet & Samvær har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Motionsklubben Aktivitet & Samvær indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.mas-dalmose.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Motionsklubben Aktivitet & Samvær, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Motionsklubben Aktivitet & Samvær som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Motionsklubben Aktivitet & Samvær gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Motionsklubben Aktivitet & Samvær fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Motionsklubben Aktivitet & Samvær

Stationsvej

4261 Dalmose

CVR-nr:30311981

Tlf.: +45 69100884

E-mail: mail@mas-dalmose.dk

Hvem er vi?

I gennem et par år havde Dalmosehallens bestyrelse gentagne gange overvejet, hvorvidt den skulle beslutte at etablere et motionscenter i Dalmosehallen. Overvejelserne skyldes dels at tidens trend for mange mennesker er flyttet fra holdidræt til enkeltmands idræt og dels at mange mennesker i hallens lokalområde ikke dyrker den form for idræt, der er kendetegnet for brugen af Hallen.

Efter flere overvejelser besluttede hallens bestyrelse i løbet af året 2003, at der skulle indrettes et motionscenter i Dalmosehallen. Ret hurtigt blev der nedsat en gruppe, der skulle stå for indkøbet af maskiner og en anden gruppe, der skulle stå for det økonomiske omkring etableringen af motionscentret.

Her kan du møde vores nuværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog minimum 3. Medlemmerne vælges for en toårig periode, således at i lige år vælges et lige antal medlemmer og i ulige år et ulige antal medlemmer.

Vedtægter for foreningen Motionsklubben Aktivitet & Samvær

§1. Foreningens navn er Motionsklubben Aktivitet & Samvær.

Foreningen er stiftet 8. december 2003 med hjemsted i Slagelse Kommune. Foreningens aktiviteter knytter sig primært til Dalmosehallen.

§2. Foreningens formål er ved alle tænkelige motionsformer, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3. Foreningen er en lokalforening under hovedorganisationen Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Foreningen skal efterleve DGI´s vedtægter og retningslinjer,

herunder indretning/udstyr til foreningsbaserede motionscentre. Dispensation for vægtgrænsen vi har max. 36 kg vægte. Bestyrelsen kan, hvis den skønner det bliver nødvendigt til enhver tid ophæve dispensationen.

§4. Foreningens mål:

At skulle rumme muligheder for alle former for motionister, eksempelvis til supplerende træning i andre idrætsgrene, genoptræningsmulighed efter ulykke/sygdom, vedligeholdelsestræning rettet mod ældre, almindelig træning mv. 

Motionslokalets funktion skal sammen med foreningens øvrige virke, med tiden kunne gå ind og tilbyde behandling/hjælp i forhold til lægeordineret motion som middel til styrkelse af helbredet. 

Foreningen skal, om muligt, etablere tilbud til specielt børn og helt unge med særlige behov.-

§5. Som medlemmer kan optages alle enkeltpersoner - foreninger - virksomheder - kommuner og andre relevante grupperinger. 

§6. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue. 

§7. Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue, eller udbytte af nogen art. 

§8. Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog minimum 5. medlemmerne vælges for en toåring periode, således i lige år vælges et lige antal medlemmer og i ulige år et ulige antal medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med de nødvendige funktioner, dog som minimum med en formand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden. 

§9. Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Der tages referat fra bestyrelsesmøderne, som forelægges til godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

§10. Generalforsamlingen:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 12 dages varsel på elektroniske meder, samt opslag i Dalmosehallen. 

§11. På generalforsamlingen behandles følgende:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
  3. Forelæggelse af revideret rengskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse i henhold til § 8
  6. Valg af 1 bestyrelsessuplleant
  7. Valg af to revisorer
  8. Valg af 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 

§12.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før. 

§13. På generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Alle sager afgøres ved salmindelig stemmeflertal og der føres beslutningsprotokol.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver dog 2/3 flertal af de stemmeberettigede deltagere. 

§14. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til

dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes som for ordinær generalforsamlings vedkommende jf. § 10. 

§15. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb/pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån ved den samlede bestyrelse. 

§16. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til d. 31/12. Revideret regnskab afleveres til bestyrelsen min. 8 dage før generalforsamlingen. 

§17. Foreningen kan kun ophæves, når 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. 

§18. Ved foreningens ophør afvikles al gæld og en eventuel tilbageværende formue tilfalder almennyttige formål i Slagelse Kommune, efter beslutning af den opløsende generalforsamling. 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Dalmosehallen d. 03.03.16

BodyBike

 

 

Velkommen til Bodybike træning i MAS

 

 

Få en gratis prøvetime

Før du tilmelder dig til motionscenteret kan du få en gratis prøvetime.